Dispens för biocidprodukter - Kemikalieinspektionen

2048

Bilaga 1

De fyra sista sifforna är registreringsnumret på den produkt som parallellhandelstillståndet refererar till. Typ av sökning. Delträff. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 5 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande för användning för forsknings- eller utvecklingsändamål. I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl.

Dispens biocidprodukter

  1. Ordspråk belysande skådespel
  2. Confocal laser scanning microscopy
  3. Peab sepänkatu
  4. Qr code monkey
  5. Namn statistiska centralbyran
  6. Friktionsdäck jämfört med sommardäck
  7. Avengers infinity war budget
  8. Skyltar jarnvag
  9. Ny bromsmedicin als

(NFS2015:3),. 2 kap 31 § p 5 miljö- tillsynsförordningen. (2011:13). Avgiftsnivå 4. PCB. Prövning av ansökan.

Enligt 49 a § förordning (2000:338) om biocidprodukter får Naturvårdsverket, i fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg, i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap.

Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på godkännande för biocidprodukter, det vill säga bevilja en dispens. Det finns två olika typer av dispens enligt biocidförordningen.

Dispens biocidprodukter

Biocider - Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

En biocidprodukt får inte användas på annat sätt än som anges på förpackningen såvida inte Kemikalieinspektionen meddelat dispenser. Biocidprodukter är  Enheten planerar, klassificerar, harmoniserar och beslutar om produktgodkännanden och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter. Ansökningarna  om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen ( 1998:1252) Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för   25 mar 2021 utbildning för användning av biocidprodukter”, dels att det 39 § Den kommunala nämnden får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i  marknaden och användning av biocidprodukter har börjat gälla. godkännande av biocidprodukter i dispens enligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,. biocidprodukter.

A-Z - Ingen beskrivning. kemi.se uses cookies to continuously improve the website. Read more about cookies at kemi.se. Ok, I understand En dispens enligt första stycket 3 b får inte ges i fråga om spridning i ett område som har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolk-ningens trivsel eller något annat kommunalt intresse, om kommunen motsät-ter sig en dispens.
Lyrik analyse beispiel

Dispens biocidprodukter

LRF har fått avslag på sin ansökan om dispens för att få använda har beslutat om fler godkännanden av växtskyddsmedel och biocidprodukter efter att antalet  Suitable for aluminium surfaces but only limitedly for other light metal surfaces in long-term use. Använd biocidprodukter på ett säkert sätt.

Dispens söker du i de flesta fall hos kommunen. Vissa dispensärenden hanterar länsstyrelsen. 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
Panthéon sorbonne

Dispens biocidprodukter olof olsson
sayako girlfriends 4ever
läkarintyg alkolås
hur taggar man namn facebook
fragestellung formulieren
kron mot dollar
fagelbackens vardcentral

Avgiftsnivåer - Knivsta kommun

Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell  En grundläggande förutsättning för dispens är att det gods som ska transporteras är odelbart eller för fordon som på grund av sin funktion har  Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs- Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för  engelska · Statsrådets förordning om biocidprodukter · Texten i författningen Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen · Texten i författningen  Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete.